Yongkun Yin

Office:Zhixin Building, Room 308

Email:yongkunyin@gmail.com

Mailling Address:

Yongkun Yin

Zhixin Building, Room 308

School of Economics Shandong University

Jinan 250100, China